lorita.ninth fox

我不喜欢美术跟我喜欢画画有什么关系

一个小小的脑洞

星空错乱
北斗七星被迫被拆散,与半人马星座合二为一
以太阳为中心的九颗太阳系行星连成一条线
巨大的波纹回荡开来
有的人因此毁灭
有的人因此获得更强大的力量
我看不到光的方向
                           ——女巫预言
                         【禁止转载,侵权删】

评论